CRON表达式

示例

表达式 含义
0 * * * * ? 每1分钟触发一次
0 0 * * * ? 每天每1小时触发一次
0 0 10 * * ? 每天10点触发一次
0 * 14 * * ? 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发
0 30 9 1 * ? 每月1号上午9点半
0 15 10 15 * ? 每月15日上午10:15触发
*/5 * * * * ? 每隔5秒执行一次
0 */1 * * * ? 每隔1分钟执行一次
0 0 5-15 * * ? 每天5-15点整点触发
0 0/3 * * * ? 每三分钟触发一次
0 0 0 1 * ? 每月1号凌晨执行一次